Dokumenty k závodu

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník Branného závodu Jihlava svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu.

Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že Pořadatel (Trivis Jihlava a Zdravé město Jihlava) nenese žádnou odpovědnost za případné zranění závodníka nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu, zejména nepřevoditelnost a nevratnost startovního poplatku a povinnost zdravotního pojištění.

Obecná pravidla závodu

Závodníci do 18 let v hlavním odpoledním závodě se mohou účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách branak.trivisjihlava.cz bez předchozího upozornění.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti zvládnout celou vzdálenost (cca 4km).

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek nebo v souvislosti s nesnadno překonatelnými obtížemi pro pořadatele, způsobených nařízeními správních orgánů v rámci epidemiologické situace s Covid-19, je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

emailem na nagy@trivis.cz

V přihlášce uvést: vysílající škola (pro školní závod), název týmu, jméno a příjmení závodníků, datum narození, telefonní spojení na vedoucího týmu

do 14.9.2023